Jump to Navigation

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 1955)

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 1955) ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายทีรศักดิ์ นาโสก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2 นายสมาน ธรรมชอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3 นายไพรัช วัชรกุลธรไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
4 นายธวัช ไชยสิงห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5 นายเต็มใจ โสมเกษตรินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
6 นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7 นางอนุวรรณ ชัยศิริถาวรกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 ส. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 3)

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Download

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ตำแหน่งเลขที่ 1955)
  • สำเนาคู่ฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
  • แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป


Main menu 2

about seo